As seguintes palavras podem ser compostas pelas letras h, o, s, p, i, t, a, l, i, z, a, s, s, e:

14- Jogo de Palavras (1)

hospitalizasse (26)

12- Jogo de Palavras (4)

hospitalizas (24)hospitalizes (24)hostilizasse (23)politizasses (21)

11- Jogo de Palavras (5)

hospitaliza (23)hospitalize (23)opalizasses (20)opalizastes (20)politizasse (20)

10- Jogo de Palavras (13)

apilhasses (15)apilhastes (15)assoalheis (14)assolapeis (12)hostilizas (21)hostilizes (21)lapisastes (12)opalizasse (19)opalizaste (19)palatizeis (19)palitasses (12)pilotasses (12)soalhastes (14)

9- Jogo de Palavras (46)

alisastes (10)alistasse (10)apilhasse (14)apilhaste (14)apitasses (10)apoiasses (10)apoiastes (10)apossaste (10)apostasse (10)asilastes (10)assalteis (10)assoalhei (13)assoalhes (13)assolapei (11)assolapes (11)assolaste (10)atoalheis (13)atolasses (10)azotasses (16)espalhais (14)espoliais (11)estilhais (13)estilizas (17)hospitais (13)hostiliza (20)hostilize (20)isolastes (10)lapisasse (11)lapisaste (11)opalizais (18)opalizeis (18)palatizei (18)palatizes (18)paliasses (11)paliastes (11)palitasse (11)pilhasses (14)pilhastes (14)pilotasse (11)poetizais (17)poisastes (10)politizas (18)politizes (18)soalhasse (13)soalhaste (13)talhasses (13)

8- Jogo de Palavras (117)

aleitais (9)aliasses (9)aliastes (9)alisasse (9)alisaste (9)alistais (9)alisteis (9)apilhais (13)apilheis (13)apitasse (9)apoiasse (9)apoiaste (9)apossais (9)aposseis (9)apostais (9)aposteis (9)asilasse (9)asilaste (9)assaltei (9)assaltes (9)assaltos (9)asseptol (10)assetais (8)assistia (8)assoalhe (12)assoaste (8)assolais (9)assolape (10)assoleis (9)assotais (8)assoteis (8)atoalhei (12)atoalhes (12)atolasse (9)azeitais (15)azotasse (15)espalhai (13)espalhas (13)espoliai (10)espolias (10)esposais (9)estalais (9)estilhai (12)estilhas (12)estiliza (16)estilizo (16)etilizas (16)hasteais (11)hasteias (11)hesitais (11)hospital (13)ilhasses (12)ilhastes (12)isolasse (9)isolaste (9)lapisais (10)lapiseis (10)lassaste (9)latisses (9)listasse (9)lotasses (9)olhasses (12)olhastes (12)opalizai (17)opalizas (17)opalizei (17)opalizes (17)opiasses (9)opiastes (9)optasses (9)palatize (17)palatizo (17)palhetas (13)palhotas (13)paliasse (10)paliaste (10)palitais (10)paliteis (10)passaste (9)passeais (9)passeias (9)pastasse (9)pastilha (13)pastosas (9)peitilho (13)pessoais (9)pilasses (10)pilastes (10)pilhasse (13)pilhaste (13)pilotais (10)piloteis (10)pisastes (9)pistolas (10)poetizai (16)poetizas (16)poisasse (9)poisaste (9)polisses (10)polistes (10)politiza (17)politize (17)posastes (9)postasse (9)saltasse (9)salteais (9)salteias (9)sapateio (9)sitiasse (8)soalhais (12)soalheis (12)solistas (9)soltasse (9)talasses (9)talhasse (12)tapasses (9)topasses (9)

7- Jogo de Palavras (191)

alapeis (9)alasses (8)alastes (8)aleitai (8)aleitas (8)alheias (11)alheios (11)aliasse (8)aliaste (8)alisais (8)aliseis (8)alistai (8)alistas (8)alistei (8)alistes (8)alpista (9)alpiste (9)apelais (9)apilhai (12)apilhas (12)apilhei (12)apilhes (12)apitais (8)apiteis (8)apoiais (8)apoieis (8)apossai (8)apossas (8)apossei (8)aposses (8)apostai (8)apostas (8)apostei (8)apostes (8)asastes (7)asilais (8)asileis (8)assalte (8)assalto (8)assaste (7)asseais (7)asseias (7)assetai (7)assetas (7)assista (7)assiste (7)assisti (7)assisto (7)assoais (7)assoeis (7)assolai (8)assolas (8)assolei (8)assoles (8)assotai (7)assotas (7)assotei (7)assotes (7)atalhos (11)atasses (7)atoalhe (11)atolais (8)atoleis (8)azeitai (14)azeitas (14)azelhas (18)azotais (14)azoteis (14)espalha (12)espalho (12)espiais (8)espolia (9)esposai (8)esposas (8)estalai (8)estalas (8)estalos (8)estilha (11)estilho (11)estilos (8)etiliza (15)etilizo (15)hasteai (10)hasteia (10)hasteio (10)hesitai (10)hesitas (10)ilhasse (11)ilhaste (11)ilhotas (11)isolais (8)isoleis (8)lapisai (9)lapisas (9)lapisei (9)lapises (9)lassais (8)lasseis (8)latisse (8)listais (8)listeis (8)lotasse (8)loteais (8)loteias (8)olhasse (11)olhaste (11)opaliza (16)opalize (16)opiasse (8)opiaste (8)optasse (8)paletas (9)palheta (12)palhota (12)paliais (9)palieis (9)palitai (9)palitas (9)palitei (9)palites (9)palitos (9)passais (8)passeai (8)passeia (8)passeio (8)passeis (8)pastais (8)pasteis (8)pastosa (8)patilha (12)pessoal (9)pessoas (8)piasses (8)piastes (8)pilasse (9)pilaste (9)pilatos (9)pilhais (12)pilheis (12)pilotai (9)pilotas (9)pilotei (9)pilotes (9)pisasse (8)pisaste (8)pistola (9)plateia (9)poesias (8)poetais (8)poetisa (8)poetiza (15)poisais (8)poiseis (8)polisse (9)poliste (9)posasse (8)posaste (8)possais (8)postais (8)posteis (8)potassa (8)saloias (8)saltais (8)salteai (8)salteia (8)salteio (8)salteis (8)sapatos (8)sisaste (7)soalhai (11)soalhas (11)soalhei (11)soalhes (11)soastes (7)solista (8)soltais (8)solteis (8)talasse (8)talhais (11)talheis (11)tapasse (8)tapeais (8)tapeias (8)telhais (11)toalhas (11)toasses (7)tolhais (11)tolheis (11)tolhias (11)topasse (8)tossias (7)

6- Jogo de Palavras (247)

alapei (8)alapes (8)alasse (7)alaste (7)aleita (7)aleito (7)alheia (10)alheio (10)aliais (7)alieis (7)alisai (7)alisas (7)alisei (7)alises (7)alista (7)aliste (7)alisto (7)alteza (14)apeais (7)apeias (7)apelai (8)apelas (8)apelos (8)apilha (11)apilhe (11)apilho (11)apitai (7)apitas (7)apitei (7)apites (7)apitos (7)apoiai (7)apoias (7)apoiei (7)apoies (7)apossa (7)aposse (7)aposta (7)aposte (7)asasse (6)asaste (6)asilai (7)asilas (7)asilei (7)asiles (7)assais (6)asseai (6)asseia (6)asseio (6)asseis (6)asseta (6)asseto (6)assoai (6)assoas (6)assoei (6)assoes (6)assola (7)assole (7)assota (6)assote (6)atalho (10)atasse (6)ateais (6)ateias (6)atolai (7)atolas (7)atolei (7)atoles (7)azeita (13)azeito (13)azelha (17)azotai (13)azotas (13)azotei (13)azotes (13)espiai (7)espias (7)esposa (7)estais (6)estala (7)estalo (7)estilo (7)estola (7)etapas (7)hastes (9)hesita (9)hesito (9)hostes (9)hostil (10)ilesas (7)ilesos (7)ilhais (10)ilheis (10)ilhota (10)isolai (7)isolas (7)isolei (7)isoles (7)lapisa (8)lapise (8)lapiso (8)lapsos (8)lassai (7)lassas (7)lassei (7)lasses (7)latais (7)latias (7)latosa (7)leiais (7)leitoa (7)leitos (7)lesais (7)letais (7)listai (7)listas (7)listei (7)listes (7)lotais (7)loteai (7)loteia (7)loteis (7)olaias (7)oleais (7)oleias (7)olhais (10)olheis (10)opalas (8)opiais (7)opieis (7)optais (7)opteis (7)palato (8)paleio (8)paleta (8)paliai (8)palias (8)paliei (8)palies (8)palita (8)palite (8)palito (8)passai (7)passas (7)passei (7)passes (7)passos (7)pastai (7)pastas (7)pastei (7)pastel (8)pastes (7)pastio (7)pastos (7)patola (8)pelais (8)pelota (8)pesais (7)pessoa (7)piasse (7)piaste (7)pielas (8)pilais (8)pileis (8)pilhai (11)pilhas (11)pilhei (11)pilhes (11)pilota (8)pilote (8)pisais (7)piseis (7)pistas (7)poesia (7)poetai (7)poetas (7)poisai (7)poisas (7)poisei (7)poises (7)polias (8)posais (7)poseis (7)possai (7)possas (7)posses (7)postai (7)postal (8)postas (7)postei (7)postes (7)saiais (6)saiote (6)saleta (7)saloia (7)saltai (7)saltas (7)saltei (7)saltes (7)saltos (7)sapato (7)seitas (6)selais (7)septos (7)sisais (6)siseis (6)sitias (6)sities (6)soalha (10)soalhe (10)soasse (6)soaste (6)solhas (10)soltai (7)soltas (7)soltei (7)soltes (7)soteia (6)taipal (8)taishi (9)talais (7)taleis (7)talhai (10)talhas (10)talhei (10)talhes (10)talhos (10)tapais (7)tapeai (7)tapeia (7)tapeio (7)tapeis (7)telhai (10)telhas (10)tiazol (14)toalha (10)toasse (6)tolhas (10)tolhei (10)tolhes (10)tolhia (10)topais (7)topeis (7)tosses (6)tossia (6)tossis (6)zelais (14)

5- Jogo de Palavras (238)

alais (6)alape (7)alapo (7)aleis (6)alhos (9)aliai (6)alias (6)aliei (6)alies (6)alisa (6)alise (6)aliso (6)alpes (7)altas (6)altos (6)apeai (6)apeia (6)apeio (6)apela (7)apelo (7)apita (6)apite (6)apito (6)apoia (6)apoie (6)aptas (6)aptos (6)asais (5)aseis (5)asila (6)asile (6)asilo (6)aspas (6)assai (5)assas (5)assaz (12)assei (5)asses (5)assis (5)assoa (5)assoe (5)atais (5)ateai (5)ateia (5)ateio (5)ateis (5)atias (5)atlas (6)atola (6)atole (6)azota (12)azote (12)elias (6)elisa (6)espia (6)espio (6)essas (5)estai (5)estas (5)estio (5)etapa (6)haiti (8)hasta (8)haste (8)hiato (8)hoste (8)hotel (9)ilesa (6)ileso (6)ilhai (9)ilhas (9)ilhei (9)ilhes (9)isola (6)isole (6)lapso (7)lassa (6)lasse (6)lasso (6)latas (6)lates (6)latia (6)latis (6)leais (6)leiai (6)leias (6)leito (6)lesai (6)lesas (6)lesto (6)lisas (6)lisos (6)lista (6)liste (6)listo (6)loisa (6)lopes (7)lopez (14)lotai (6)lotas (6)lotei (6)lotes (6)oleai (6)oleia (6)olhai (9)olhas (9)olhei (9)olhes (9)opala (7)opiai (6)opias (6)opiei (6)opies (6)optai (6)optas (6)optei (6)optes (6)paiol (7)palas (7)palha (10)palia (7)palie (7)palio (7)passa (6)passe (6)passo (6)pasta (6)paste (6)pasto (6)patas (6)patos (6)pazes (13)peito (6)pelai (7)pelas (7)pelos (7)pesai (6)pesas (6)pesos (6)petiz (13)piais (6)pieis (6)piela (7)pilai (7)pilas (7)pilei (7)piles (7)pilha (10)pilhe (10)pilho (10)pisai (6)pisas (6)pisei (6)pises (6)pisos (6)pista (6)poeta (6)poisa (6)poise (6)polia (7)polis (7)posai (6)posas (6)posei (6)poses (6)possa (6)posse (6)posta (6)poste (6)potes (6)saias (5)salas (6)salsa (6)salta (6)salte (6)salto (6)sapal (7)sapos (6)satis (5)seios (5)seita (5)selai (6)selas (6)selos (6)septo (6)sesta (5)setas (5)silos (6)sisai (5)sisas (5)sisei (5)sises (5)sitia (5)sitie (5)sitio (5)slots (6)soais (5)soeis (5)solas (6)solha (9)solta (6)solte (6)sopas (6)stops (6)taipa (6)talai (6)talas (6)talei (6)tales (6)talha (9)talhe (9)talho (9)talos (6)tapai (6)tapas (6)tapei (6)tapes (6)teias (5)telas (6)telha (9)telho (9)tesos (5)tipas (6)tipos (6)toais (5)toeis (5)tolas (6)tolha (9)tolhe (9)tolhi (9)topai (6)topas (6)topei (6)topes (6)tosse (5)tossi (5)zelai (13)zelas (13)

4- Jogo de Palavras (149)

aias (4)alai (5)alas (5)alei (5)ales (5)alho (8)alia (5)alie (5)alio (5)alta (5)alto (5)apta (5)apto (5)asai (4)asas (4)asei (4)ases (4)aspa (5)assa (4)asse (4)asso (4)atai (4)atas (4)atei (4)ates (4)atia (4)azia (11)elas (5)elia (5)elsa (5)essa (4)esta (4)haia (7)halo (8)heis (7)hess (7)iate (4)ilha (8)ilhe (8)ilho (8)isso (4)isto (4)laia (5)laos (5)lapa (6)lata (5)late (5)lati (5)lato (5)leia (5)leio (5)leis (5)leoa (5)lesa (5)leso (5)lhas (8)lhes (8)lhos (8)lias (5)lisa (5)liso (5)lisp (6)loas (5)lois (5)lota (5)lote (5)olha (8)olhe (8)opia (5)opie (5)opta (5)opte (5)paio (5)pais (5)pala (6)palo (6)pata (5)pato (5)pela (6)pelo (6)pesa (5)peso (5)peta (5)phil (9)piai (5)pias (5)piei (5)pies (5)pila (6)pile (6)pilo (6)pisa (5)pise (5)piso (5)pito (5)piza (12)pois (5)poli (6)posa (5)pose (5)pote (5)saia (4)saio (4)sais (4)sala (5)sape (5)sapo (5)seio (4)seis (4)sela (5)selo (5)seta (4)silo (5)sisa (4)sise (4)siso (4)slot (5)soai (4)soas (4)soei (4)soes (4)sois (4)sola (5)sopa (5)stop (5)tais (4)tala (5)tale (5)talo (5)tapa (5)tape (5)tapo (5)teia (4)tela (5)teso (4)tias (4)tios (4)tipa (5)tipo (5)toai (4)toas (4)toei (4)toes (4)tola (5)topa (5)tope (5)zela (12)zelo (12)zola (12)

3- Jogo de Palavras (56)

aia (3)aio (3)ais (3)ala (4)ale (4)ali (4)alo (4)aos (3)apo (4)asa (3)ase (3)aso (3)ata (3)ate (3)ati (3)ato (3)azo (10)eis (3)ela (4)elo (4)hei (6)ias (3)iso (3)las (4)lei (4)lha (7)lhe (7)lho (7)lia (4)lis (4)los (4)ola (4)pai (4)paz (11)pia (4)pie (4)pio (4)psi (4)sai (3)sal (4)sei (3)ses (3)soa (3)soe (3)soi (3)sol (4)tal (4)tao (3)tas (3)tez (10)tia (3)til (4)tio (3)toa (3)toe (3)tos (3)

2- Jogo de Palavras (21)

ai (2)ao (2)as (2)eh (5)ei (2)el (3)ia (2)ii (2)is (2)la (3)li (3)lo (3)oh (5)os (2)pi (3)se (2)si (2)ta (2)te (2)ti (2)to (2)