As seguintes palavras podem ser compostas pelas letras o, r, i, e, n, t, a, l, i, z, a, r, e, i:

14- Jogo de Palavras (1)

orientalizarei (24)

12- Jogo de Palavras (7)

anteriorizai (21)anteriorizei (21)arterializei (20)linearizarei (22)orientalizai (22)orientalizar (22)orientalizei (22)

11- Jogo de Palavras (12)

anterioriza (20)anteriorize (20)arterialize (19)arterializo (19)azeitonarei (20)azeitoneira (20)eternizaria (20)latinizarei (21)orientaliza (21)orientalize (21)tiranizarei (20)tonalizarei (21)

10- Jogo de Palavras (24)

alternarei (13)anortearei (12)arreliante (13)arreliento (13)enraizarei (19)eternizara (19)etilizarei (18)etilizaria (18)inteirarei (12)inteiraria (12)ironizarei (19)ironizaria (19)italianize (20)italianizo (20)linearizai (20)linearizar (20)linearizei (20)liteireiro (11)orientarei (12)orientaria (12)realizarei (18)retaliarei (11)teorizarei (17)teorizaria (17)

9- Jogo de Palavras (60)

aleitarei (10)alentarei (12)alertarei (10)alienarei (12)alterarei (10)arianizei (18)artolarei (10)atrelarei (10)azeitarei (16)azeiteira (16)azeiteiro (16)azeitonai (18)azeitonar (18)azeitonei (18)enlatarei (12)enrolarei (12)enrolaria (12)entalarei (12)eternaria (11)eternizai (18)eternizar (18)etilizara (17)inteirara (11)inteireza (18)ionizarei (18)ionizaria (18)ironizara (18)latinizai (19)latinizar (19)latinizei (19)lineariza (19)linearize (19)linearizo (19)nortearei (11)nortearia (11)orientara (11)ratonarei (11)realentai (12)realentar (12)relatarei (10)retinirei (11)retiniria (11)rotineira (11)teorizara (16)tiranizai (18)tiranizar (18)tiranizei (18)toirearei (9)toirearia (9)tolerarei (10)toleraria (10)tonalizai (19)tonalizar (19)tonalizei (19)tonelaria (12)tornearei (11)tornearia (11)traineira (11)treinarei (11)treinaria (11)

8- Jogo de Palavras (124)

alternai (11)alternar (11)alternei (11)anilarei (11)anileira (11)anileiro (11)anorteai (10)anortear (10)anorteei (10)anorteia (10)anorteie (10)anotarei (10)anterior (10)arianize (17)arianizo (17)arreliai (9)arreliei (9)arroteai (8)arroteei (8)arroteia (8)arroteie (8)arterial (9)aterroai (8)aterroei (8)atinarei (10)atirarei (8)atolarei (9)atonarei (10)atrairei (8)atroarei (8)azeitona (17)azeitone (17)azotarei (15)enraizai (17)enraizar (17)enraizei (17)enrolara (11)entearia (10)enterrai (10)entoarei (10)entoaria (10)entrarei (10)entraria (10)eternara (10)eterniza (17)eternizo (17)etilizai (16)etilizar (16)etilizei (16)inalarei (11)inteirai (10)inteirar (10)inteirei (10)interior (10)ionizara (17)ironizai (17)ironizar (17)ironizei (17)italiano (11)iterarei (8)iteraria (8)latiniza (18)latinize (18)latinizo (18)leitaria (9)leiteira (9)leiteiro (9)lentarei (11)lentaria (11)letreiro (9)loirarei (9)loiraria (9)lotearei (9)lotearia (9)nitrarei (10)nitraria (10)norteara (10)notarial (11)onerarei (10)oneraria (10)orientai (10)oriental (11)orientar (10)orientei (10)ralearei (9)ratearei (8)ratoeira (8)raziarei (15)razoarei (15)realenta (11)realento (11)realizai (16)realizar (16)realizei (16)reatarei (8)reentrai (10)reinarei (10)reinaria (10)reiterai (8)reitoral (9)reitoria (8)retaliai (9)retaliar (9)retaliei (9)retinira (10)retornai (10)retornei (10)tenreiro (10)teorizai (15)teorizar (15)teorizei (15)terriola (9)tiraniza (17)tiranize (17)tiranizo (17)toireara (8)tolerara (9)tonaliza (18)tonalize (18)tornarei (10)tornaria (10)torneara (10)torneira (10)treinara (10)

7- Jogo de Palavras (207)

aleitai (8)aleitar (8)aleitei (8)alentai (10)alentar (10)alentei (10)alertai (8)alertar (8)alertei (8)aletria (8)aliarei (8)alienai (10)alienar (10)alienei (10)alterai (8)alterar (8)alterei (8)alterna (10)alterne (10)alterno (10)areeiro (7)arenito (9)areolar (8)arizona (16)arrelia (8)arrelie (8)arrelio (8)arretai (7)arretei (7)arroiai (7)arroiei (7)arrolai (8)arrolei (8)arrotai (7)arrotei (7)arrozal (15)artolai (8)artolar (8)artolei (8)atearei (7)atelier (8)aterrai (7)aterrei (7)aterroa (7)aterroe (7)atrelai (8)atrelar (8)atrelei (8)azeitai (14)azeitar (14)azeitei (14)eleitor (8)enlatai (10)enlatar (10)enlatei (10)enrolai (10)enrolar (10)enrolei (10)entalai (10)entalar (10)entalei (10)enteara (9)enterra (9)enterro (9)entoara (9)entrara (9)errante (9)eternai (9)eternal (10)eternar (9)etileno (10)etiliza (15)etilize (15)etilizo (15)inteira (9)inteire (9)inteiro (9)ionizai (16)ionizar (16)ionizei (16)ironiza (16)ironize (16)irritai (7)irritei (7)iterara (7)lareira (8)lareiro (8)lateiro (8)latirei (8)latiria (8)latrina (10)lentara (10)lenteza (17)liteira (8)loirara (8)lotarei (8)lotaria (8)loteara (8)loteria (8)nitrara (9)norteai (9)nortear (9)norteei (9)norteia (9)norteie (9)notarei (9)notaria (9)olearei (8)olearia (8)onerara (9)orienta (9)oriente (9)ornarei (9)ornaria (9)raiarei (7)ralarei (8)raleira (8)raleiro (8)ratarei (7)rateiro (7)ratonai (9)ratonar (9)ratonei (9)realeza (15)realiza (15)realize (15)realizo (15)reentra (9)reentro (9)reinara (9)reitera (7)reitero (7)relatai (8)relatar (8)relatei (8)relator (8)relento (10)releria (8)retalia (8)retalie (8)retalio (8)reteria (7)retinia (9)retinir (9)retirai (7)retirei (7)retorna (9)retorne (9)retraia (7)retraio (7)retroai (7)retroei (7)rezarei (14)rezaria (14)rolante (10)rolarei (8)rolaria (8)rotarei (7)rotaria (7)talarei (8)tararei (7)teoriza (14)teorize (14)terrena (9)terreno (9)terrina (9)tinirei (9)tiniria (9)tirania (9)tirarei (7)tiraria (7)toireai (7)toirear (7)toireei (7)toireia (7)toireie (7)tolerai (8)tolerar (8)tolerei (8)tonarei (9)tonaria (9)torarei (7)toraria (7)tornara (9)torneai (9)tornear (9)torneei (9)torneia (9)torneie (9)torreai (7)torreei (7)torreia (7)torreie (7)trairei (7)trairia (7)trazere (14)treinai (9)treinar (9)treinei (9)trienal (10)troarei (7)troaria (7)troiana (9)zelante (17)zelarei (15)zelaria (15)zenital (17)

6- Jogo de Palavras (245)

alarei (7)aleita (7)aleite (7)aleito (7)alenta (9)alente (9)alento (9)alerta (7)alerte (7)alerto (7)aliena (9)aliene (9)alieno (9)altera (7)altere (7)altero (7)alteza (14)alzira (14)anatei (8)anilai (9)anilar (9)anilei (9)anotai (8)anotar (8)anotei (8)antero (8)ararei (6)ariano (8)arreai (6)arreei (6)arreia (6)arreie (6)arreio (6)arreta (6)arrete (6)arreto (6)arriai (6)arriei (6)arroia (6)arroie (6)arrola (7)arrole (7)arrota (6)arrote (6)artola (7)artole (7)atarei (6)aterei (6)ateria (6)aterra (6)aterre (6)aterro (6)atinai (8)atinar (8)atinei (8)atirai (6)atirar (6)atirei (6)atolai (7)atolar (7)atolei (7)atonai (8)atonar (8)atonei (8)atraio (6)atrair (6)atrela (7)atrele (7)atrelo (7)atroai (6)atroar (6)atroei (6)azeita (13)azeite (13)azeito (13)azotai (13)azotar (13)azotei (13)eleita (7)eleito (7)enlata (9)enlate (9)enlato (9)enrola (9)enrole (9)entala (9)entale (9)entalo (9)enteai (8)entear (8)enteia (8)enteio (8)entoai (8)entoar (8)entoei (8)entrai (8)entrar (8)entrei (8)errata (6)etanol (9)eterna (8)eterno (8)inalai (9)inalar (9)inalei (9)inerte (8)ioniza (15)ionize (15)irarei (6)iraria (6)ironia (8)irreal (7)irrita (6)irrite (6)irrito (6)iterai (6)iterar (6)iterei (6)latina (9)latino (9)latira (7)latria (7)leiria (7)leitoa (7)leitor (7)lentai (9)lentar (9)lentei (9)linear (9)loirai (7)loirar (7)loirei (7)lontra (9)lorena (9)lotara (7)loteai (7)lotear (7)loteei (7)loteia (7)loteie (7)narrai (8)narrei (8)nitrai (8)nitral (9)nitrar (8)nitrei (8)notara (8)olaria (7)oleara (7)onerai (8)onerar (8)onerei (8)orante (8)orarei (6)oraria (6)ornara (8)raiano (8)raleai (7)ralear (7)raleei (7)raleia (7)raleie (7)raleio (7)rareai (6)rareei (6)rareia (6)rareie (6)rareio (6)rareza (13)rateai (6)ratear (6)rateei (6)rateia (6)rateie (6)rateio (6)ratona (8)ratone (8)raziai (13)raziar (13)raziei (13)razoai (13)razoar (13)razoei (13)reatai (6)reatar (6)reatei (6)reinai (8)reinar (8)reinei (8)reitor (6)relata (7)relate (7)relato (7)relera (7)renato (8)renoir (8)retina (8)retine (8)retini (8)retino (8)retira (6)retire (6)retiro (6)retrai (6)retroa (6)retroe (6)rezara (13)rezina (15)roerei (6)roeria (6)rolara (7)roleta (7)rolete (7)rotara (6)roteia (6)rotina (8)tareia (6)teoria (6)tiazol (14)tinira (8)tirana (8)tirano (8)tirara (6)toarei (6)toaria (6)tolera (7)tolere (7)tonara (8)torara (6)tornai (8)tornar (8)tornei (8)torrai (6)torrei (6)trarei (6)traria (6)trazei (13)trazer (13)trazia (13)treina (8)treine (8)treino (8)troara (6)zelara (14)zelote (14)

5- Jogo de Palavras (206)

aleno (8)aliai (6)aliar (6)aliei (6)altar (6)alter (6)anate (7)anato (7)anila (8)anile (8)anilo (8)anita (7)anota (7)anote (7)antro (7)anzol (15)aorta (5)areal (6)areia (5)arena (7)arria (5)arrie (5)arrio (5)arroz (12)ateai (5)atear (5)ateei (5)ateia (5)ateie (5)ateio (5)atera (5)atina (7)atine (7)atino (7)atira (5)atire (5)atiro (5)atola (6)atole (6)atona (7)atone (7)atrai (5)atroa (5)atroe (5)atroz (12)azota (12)azote (12)elite (6)entoa (7)entoe (7)entra (7)entre (7)entro (7)errai (5)errei (5)etano (7)etnia (7)inala (8)inale (8)inalo (8)inata (7)inato (7)intel (8)inter (7)intra (7)irara (5)irene (7)itera (5)itere (5)itero (5)lanar (8)latia (6)latir (6)lazer (13)leiai (6)leite (6)leito (6)lenta (8)lente (8)lento (8)lerei (6)leria (6)letra (6)litro (6)loira (6)loire (6)lotai (6)lotar (6)lotei (6)nariz (14)narra (7)narre (7)narro (7)natal (8)nitra (7)nitre (7)nitro (7)noite (7)norte (7)notai (7)notar (7)notei (7)notre (7)oirar (5)oleai (6)olear (6)oleei (6)oleia (6)oleie (6)onera (7)onere (7)orara (5)orlar (6)ornai (7)ornar (7)ornei (7)raiai (5)raiar (5)raiei (5)ralai (6)ralar (6)ralei (6)ratai (5)ratar (5)ratei (5)razar (12)razia (12)razie (12)razio (12)razoa (12)razoe (12)reata (5)reate (5)reato (5)reiai (5)reina (7)reine (7)reino (7)relei (6)reler (6)relia (6)renal (8)rente (7)reten (7)reter (5)rezai (12)rezar (12)rezei (12)rirei (5)riria (5)roera (5)roere (5)rolai (6)rolar (6)rolei (6)rotai (5)rotar (5)rotei (5)taira (5)talai (6)talar (6)talei (6)tarai (5)tarar (5)tarei (5)tenaz (14)tenor (7)tenra (7)tenro (7)terei (5)teria (5)terno (7)terra (5)tinia (7)tinir (7)tirai (5)tirar (5)tirei (5)tirol (6)toara (5)tonai (7)tonar (7)tonei (7)tonel (8)torai (5)torar (5)torei (5)torna (7)torne (7)torra (5)torre (5)traia (5)traio (5)trair (5)traze (12)trela (6)treze (12)trino (7)troai (5)troar (5)troei (5)zaire (12)zelai (13)zelar (13)zelei (13)zonal (15)

4- Jogo de Palavras (152)

alai (5)alar (5)alei (5)alia (5)alie (5)alio (5)alta (5)alto (5)anal (7)anel (7)anil (7)anta (6)ante (6)anti (6)arai (4)arar (4)arei (4)arno (6)arre (4)arte (4)atai (4)atar (4)atei (4)ater (4)atia (4)azar (11)azia (11)eira (4)elia (5)enol (7)ente (6)erra (4)erre (4)erro (4)iate (4)iene (6)irai (4)irar (4)irei (4)iria (4)irra (4)laia (5)lain (7)lata (5)late (5)lati (5)lato (5)leia (5)leio (5)lena (7)leoa (5)lera (5)lira (5)lona (7)lota (5)lote (5)nata (6)nato (6)nazi (13)neil (7)nela (7)nele (7)nero (6)neta (6)neto (6)nilo (7)nora (6)nota (6)note (6)onze (13)orai (4)oral (5)orar (4)orei (4)orla (5)orna (6)orne (6)raia (4)raie (4)raio (4)raiz (11)rala (5)rale (5)ralo (5)rara (4)raro (4)rata (4)rate (4)rato (4)real (5)reia (4)reio (4)rela (5)rele (5)reli (5)relo (5)rena (6)reno (6)reza (11)reze (11)rezo (11)riai (4)rira (4)rita (4)rito (4)roai (4)roei (4)roer (4)rola (5)role (5)rota (4)rote (4)tala (5)tale (5)talo (5)tara (4)tare (4)taro (4)tear (4)teia (4)tela (5)tele (5)teor (4)tere (4)tina (6)tine (6)tini (6)tino (6)tira (4)tire (4)tiro (4)toai (4)toar (4)toei (4)tola (5)tona (6)tone (6)toni (6)tora (4)tore (4)trai (4)traz (11)trio (4)triz (11)troa (4)troe (4)zela (12)zele (12)zelo (12)zero (11)zola (12)zona (13)

3- Jogo de Palavras (50)

aia (3)aio (3)ala (4)ale (4)ali (4)alo (4)ana (5)ano (5)ara (3)are (3)aro (3)ata (3)ate (3)ati (3)ato (3)azo (10)ela (4)ele (4)elo (4)ena (5)era (3)iii (3)ira (3)ire (3)iro (3)lar (4)lei (4)ler (4)lia (4)neo (5)noz (12)ola (4)ora (3)ore (3)rei (3)ria (3)rio (3)rir (3)roa (3)rol (4)tal (4)tao (3)ten (5)ter (3)tez (10)tia (3)til (4)tio (3)toa (3)toe (3)

2- Jogo de Palavras (19)

ai (2)ao (2)ar (2)ei (2)el (3)ia (2)ii (2)ir (2)la (3)li (3)ln (5)lo (3)na (4)no (4)ri (2)ta (2)te (2)ti (2)to (2)